top of page

C Dili Örnekleri

Güncelleme tarihi: 16 Mar 2023

 • Merhaba Dünya yazdırma:

#include <stdio.h>

intmain() {

printf("Merhaba Dunya!");

return 0;

}


 • Kullanıcıdan alınan sayıların toplamını hesaplama:

#include<stdio.h>

intmain() {

int sayi1, sayi2, toplam;

printf("1. sayiyi girin: ");

scanf("%d", &sayi1);

printf("2. sayiyi girin: ");

scanf("%d", &sayi2);

toplam = sayi1 + sayi2;

printf("Toplam: %d", toplam);

return0;

}


 • Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol etme:

#include <stdio.h>

intmain() {

int sayi;

printf("Bir sayi girin: ");

scanf("%d", &sayi);

if (sayi % 2 == 0) {

printf("%d cift sayidir.", sayi);

}

else {

printf("%d tek sayidir.", sayi);

}

return0;

}


 • Girilen iki sayı arasındaki sayıları yazdırma:

#include <stdio.h> intmain() {

int baslangic, bitis, i;

printf("Baslangic degerini girin: ");

scanf("%d", &baslangic);

printf("Bitis degerini girin: ");

scanf("%d", &bitis);

for (i = baslangic; i <= bitis; i++) {

printf("%d ", i);

}

return0;

}


 • Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplama:

#include <stdio.h> intmain() {

int sayi, i, faktoriyel = 1;

printf("Bir sayi girin: ");

scanf("%d", &sayi);

for (i = 1; i <= sayi; i++) {

faktoriyel *= i;

}

printf("%d! = %d", sayi, faktoriyel);

return0;

}


 • Kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol etme:

#include <stdio.h>

intmain() {

int sayi, i, asalMi = 1;

printf("Bir sayi girin: ");

scanf("%d", &sayi);

for (i = 2; i <= sayi / 2; i++) {

if (sayi % i == 0) {

asalMi = 0;

break;

}

}

if (asalMi == 1) {

printf("%d asal bir sayidir.", sayi);

}

else {

printf("%d asal bir sayi degildir.", sayi);

} return0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen tamsayı bir değişkende saklanır ve ekrana yazdırılır:

#include <stdio.h>

int main() {

int number;

printf("Sayıyı Gir : ");

// reads and stores input

scanf("%d", &number);

// displays output

printf("Girdiğiniz Sayı : %d", number);

return 0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen iki ondalıklı sayının çarpımı hesaplanır ve ekrana yazdırılır:

#include <stdio.h>

int main() {

double a, b, sonuc;

printf("Sayı 1: ");

scanf("%lf", &a);

printf("Sayı 2: ");

scanf("%lf", &b);

sonuc = a * b;

printf("Sonuç = %.2lf", sonuc);

return 0;

}

 • Bir karakterin ASCII değerini nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz:


#include <stdio.h>

int main() {

char c;

printf("Bir karakter girin : ");

scanf("%c", &c);


printf("%c karakteri ASCII değeri = %d", c, c);

return 0;

}

 • Bir tamsayı başka bir tam sayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı bulmayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int bolunen, bolen, bolum, kalan;

printf("Bölünen: ");

scanf("%d", &bolunen);

printf("Bölen: ");

scanf("%d", &bolen);

// Computes quotient

bolum = bolunen / bolen;

// Computes remainder

kalan = bolunen % bolen;

printf("Bölüm = %d\n", bolum);

printf("Kalan = %d", kalan);

return 0;

}

 • Yöntem-1 (3. Değişken Kullanarak Yer Değiştirme):

#include<stdio.h> int main() { double ilkSayi, ikinciSayi, temp; printf("Sayı 1: "); scanf("%lf", &ilkSayi); printf("Sayı 2: "); scanf("%lf", &ikinciSayi); temp = ilkSayi; ilkSayi = ikinciSayi; ikinciSayi = temp; printf("\nDeğişiklikten sonra ilkSayi = %.2lf\n", ilkSayi); printf("Değişiklikten sonra ikinciSayi = %.2lf", ikinciSayi); return 0; }

 • Yöntem-2 (3.Değişken Kullanmadan Yer Değiştirme):

#include <stdio.h>

int main() {

double a, b;

printf("Sayı 1: ");

scanf("%lf", &a);

printf("Sayı 2: ");

scanf("%lf", &b);

a = a - b;

b = a + b;

a = b - a;

printf("Değişiklikten sonra, a = %.2lf\n", a);

printf("Değişiklikten sonra, b = %.2lf", b);

return 0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen bir alfabenin sesli mi yoksa ünsüz mü olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

char c;

int sesliKucukHarf, sesliBuyukHarf;

printf("Bir karakter girin: ");

scanf("%c", &c);

sesliKucukHarf = (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u');

sesliBuyukHarf = (c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U');

if (sesliKucukHarf || sesliBuyukHarf)

printf("%c ünlü harf.", c);

else

printf("%c ünsüz harf.", c);

return 0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen üç sayı arasında en büyük sayıyı bulmayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h> int main() { double n1, n2, n3; printf("Sayı1: "); scanf("%lf", &n1); printf("Sayı2: "); scanf("%lf", &n2); printf("Sayı3: "); scanf("%lf", &n3); if (n1 >= n2 && n1 >= n3) printf("Girilen En Büyük Sayı : %.2lf.", n1); else if (n2 >= n1 && n2 >= n3) printf("Girilen En Büyük Sayı : %.2lf.", n2); else printf("Girilen En Büyük Sayı : %.2lf.", n3); return 0; }

 • C programlamasında ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulmayı öğreneceksiniz.

#include <math.h>

#include <stdio.h>

int main() {

double a, b, c, discriminant, kok1, kok2, realPart, imagPart;

printf("a: ");

scanf("%lf", &a);

printf("b: ");

scanf("%lf", &b);

printf("c: ");

scanf("%lf", &c);

discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots

if (discriminant > 0) {

kok1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);

kok2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);

printf("root1 = %.2lf and root2 = %.2lf", kok1, kok2);

}

// condition for real and equal roots

else if (discriminant == 0) {

kok1 = kok2 = -b / (2 * a);

printf("root1 = root2 = %.2lf;", kok1);

}

// if roots are not real

else {

realPart = -b / (2 * a);

imagPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);

printf("kök1 = %.2lf+%.2lfi ve kök2 = %.2f-%.2fi", realPart, imagPart, realPart, imagPart);

}

return 0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen yılın artık yıl olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int yil;

printf("Yıl Girin: ");

scanf("%d", &yil);

if (yil % 400 == 0) {

printf("%d is artık yıl.", yil);

}

else if (yil % 100 == 0) {

printf("%d artık yıl değil.", yil);

}

else if (yil % 4 == 0) {

printf("%d artık yıl.", yil);

}

else {

printf("%d artık yıl değil.", yil);

}

return 0;

}

 • Bir sayının (kullanıcı tarafından girilen) negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h> int main() { double num; printf("Sayı: "); scanf("%lf", &num); if (num <= 0.0) { if (num == 0.0) printf("0 girdiniz.."); else printf("Negatif sayı girdiniz.."); } else printf("Pozitif sayı girdiniz.."); return 0; }

 • Kullanıcı tarafından girilen bir karakterin bir alfabe olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

char c;

printf("Bir karakter girin: ");

scanf("%c", &c);

if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z'))

printf("%c alfabe karakteri.", c);

else

printf("%c alfabede değil.", c);

return 0;

}

 • Kullanıcı tarafından girilen doğal sayıya kadar sayıların toplamını hesaplamayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int n, i, toplam = 0;

printf("Sayı Gir: ");

scanf("%d", &n);

for (i = 1; i <= n; ++i) {

toplam += i;

}

printf("Toplam = %d", toplam);

return 0;

}


 • Kullanıcı tarafından girilen bir sayının faktöriyelini hesaplamayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int n, i;

unsigned long long fact = 1;

printf("Sayı : ");

scanf("%d", &n);

// shows error if the user enters a negative integer

if (n < 0)

printf("Hata! Negatif sayılarda faktoriyel hesaplanamaz.");

else {

for (i = 1; i <= n; ++i) {

fact *= i;

}

printf("%d sayısının faktoriyeli = %llu", n, fact);

}

return 0;

}

 • Aşağıdaki program kullanıcıdan bir tamsayı girdisi alır ve 10’a kadar çarpım tablosunu oluşturur.

#include <stdio.h>

int main() {

int n, i;

printf("Sayı Gir: ");

scanf("%d", &n);

for (i = 1; i <= 10; ++i) {

printf("%d * %d = %d \n", n, i, n * i);

}

return 0;

}

 • Bu örnekte, ilk n sayının (kullanıcı tarafından girilen) Fibonacci dizisini görüntülemeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int i, n, t1 = 0, t2 = 1, nextTerm;

printf("Terim sayısını girin: ");

scanf("%d", &n);

printf("Fibonacci Series: ");

for (i = 1; i <= n; ++i) {

printf("%d, ", t1);

nextTerm = t1 + t2;

t1 = t2;

t2 = nextTerm;

}

return 0;

}


 • Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tam sayıdaki basamak sayısını saymayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

long long n;

int count = 0;

printf("Sayı: ");

scanf("%lld", &n);

while (n != 0) {

n /= 10; // n = n/10

++count;

}

printf("Basamak Sayısı: %d", count);

}
 • Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen sayıyı tersine çevirmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int n, ters = 0, kalan;

printf("Sayı: ");

scanf("%d", &n);

while (n != 0) {

kalan = n % 10;

ters = ters * 10 + kalan;

n /= 10;

}

printf("Ters = %d", ters);

return 0;

}

 • Bu örnekte C Programlama dilinde pow() fonksiyonu kullanmadan üs alma işlemini göreceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int base, exp;

long long sonuc = 1;

printf("Sayıyı Gir: ");

scanf("%d", &base);

printf("Üs Değeri Gir: ");

scanf("%d", &exp);

while (exp != 0) {

sonuc *= base;

--exp;

}

printf("Sonuç = %lld", sonuc);

return 0;

}


 • Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen sayının bir palindrom sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int n, reversedN = 0, remainder, originalN;

printf("Sayı: ");

scanf("%d", &n);

originalN = n;

while (n != 0) {

remainder = n % 10;

reversedN = reversedN * 10 + remainder;

n /= 10;

}

if (originalN == reversedN)

printf("%d sayısı palindromik sayıdır.", originalN);

else

printf("%d sayısı palindromik sayı değildir.", originalN);

return 0;

}

 • Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen bir tamsayının asal sayı olup olmadığını kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h> int main() { int n, i, flag = 0; printf("Pozitif bir sayı girin: "); scanf("%d", &n); for (i = 2; i <= n / 2; ++i) { if (n % i == 0) { flag = 1; break; } } if (n == 1) { printf("1 ne asal ne de bileşiktir."); } else { if (flag == 0) printf("%d sayısı Asal Sayıdır.", n); else printf("%d sayısı Asal Sayı değildir.", n); } return 0; }

 • Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki tüm asal sayıları yazdırmayı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>

int main() {

int low, high, i, flag;

printf("Sayı 1: ");

scanf("%d", &low);

printf("Sayı 2: ");

scanf("%d", &high);

printf(" %d ve %d arasındaki asal sayılar: ", low, high);

while (low < high) {

flag = 0;

if (low <= 1) {

++low;

continue;

}

for (i = 2; i <= low / 2; ++i) {

if (low % i == 0) {

flag = 1;

break;

}

}

if (flag == 0)

printf("%d ", low);

++low;

}

return 0;

}

46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Programlama Dilleri Nedir ve Ne İşe Yarar?

Programlama dilleri, insanların bilgisayarlarla etkileşim kurmalarına ve onlara talimatlar vermesine olanak tanıyan bir dizi sembolik kodlama sistemidir. Programlama dilleri, bilgisayarların işleyeceğ

C++ nedir?

C++ programlama dili, C programlama dilinden türemiş bir nesne yönelimli programlama (OOP) dilidir. C++ dilindeki nesne yönelimli programlama, kodun daha organize edilmesini ve yeniden kullanılabilirl

C Dili Nedir?

bottom of page